Mgr. Lenka Servická

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Levice.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rozostavaný rodinný dom vytvorenie veci 01.03.2019 110.000,- eur 110.000,- eur
byt vrátane priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a na príslušenstve dedenie 22.09.2019 70.000,- eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 2.897,14 eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 1.542,86 eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 9.456,- eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 680,- eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 2.434,29 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 439,60 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 485,- eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 610,96 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 69,44 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 180,32 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 244,72 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 3.766,- eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 2.730,56 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 313,60 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 152,88 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 502,88 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 5,40 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 15,- eur
trvalý trávny porast dedenie 15.07.2021 903,40 eur
trvalý trávny porast dedenie 15.07.2021 205,40 eur
orná pôda dedenie 15.07.2021 764,80 eur
trvalý trávny porast dedenie 15.07.2021 621,- eur
trvalý trávny porast dedenie 15.07.2021 244,40 eur
trvalý trávny porast dedenie 15.07.2021 670,60 eur
orná pôda dedenie 15.07.2021 1.030,60 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory Slovenska sporiteľňa, a.s. zmluvy (sporenie + osobný účet) 16.09.2008 27.400,- eur 27.400,- eur
stavebné sporenie Slovenská sporiteľňa, a.s. zmluva 28.02.2012 5.189,- eur 5.189,- eur
doplnkové dôchodkové sporenie NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. zmluva 25.05.2015 2.906,16 eur 2.906,16 eur
starobné dôchodkové sporenie NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. zmluva 09.06.2015 14.096,99 eur 14.096,99 eur
vysporiadanie podielového spoluvlastníctva (zastavaná plocha a nádvorie, záhrada zapísané na liste vlastníctva č. 501, k. ú. Kamienka, okres Stará Ľubovňa, parcely č. 539, 541 nadobudnuté dedením dňa 22.09.2019) zmluva 10.08.2020 2.666,66 eur 2.666,66 eur
vysporiadanie podielového spoluvlastníctva (zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom súp. č. 163 zapísané na liste vlastníctva č. 8, k. ú. Kamienka, okres Stará Ľubovňa, parcely č. 59, 60 nadobudnuté dedením dňa 22.09.2019) zmluva 10.02.2022 814,58 eur 814,58 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rozostavaný rodinný dom vytvorenie veci 01.03.2019 70.000,- eur
byt vrátane priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a na príslušenstve dedenie 22.09.2019 70.000,- eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 2.897,14 eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 1.542,86 eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 9.456,- eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 680,- eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 2.434,29 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 439,60 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 485,- eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 610,96 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 69,44 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 180,32 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 244,72 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 3.766,- eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 2.730,56 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 313,60 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 152,88 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 502,88 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 5,40 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 15,- eur
trvalý trávny porast dedenie 15.07.2021 903,40 eur
trvalý trávny porast dedenie 15.07.2021 205,40 eur
orná pôda dedenie 15.07.2021 764,80 eur
trvalý trávny porast dedenie 15.07.2021 621,- eur
trvalý trávny porast dedenie 15.07.2021 244,40 eur
trvalý trávny porast dedenie 15.07.2021 670,60 eur
orná pôda dedenie 15.07.2021 1.030,60 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory Slovenská sporiteľňa, a.s. zmluvy (sporenie+osobný účet) 16.09.2008 49.000,- eur
stavebné sporenie Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. zmluva 28.02.2012 5.180,- eur
doplnkové dôchodkové sporenie NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. zmluva 25.05.2015 2.384,72 eur
starobné dôchodkové sporenie NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. zmluva 09.06.2015 9.552,67 eur
vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (zastavaná plocha a nádvorie, záhrada zapísané na liste vlastníctva č. 501, k. ú. Kamienka, okres Stará Ľubovňa, parcely č. 539, 541 nadobudnuté dedením dňa 22.09.2019) zmluva 10.08.2020 2.666,66 eur
výplata plnenia z poistnej zmluvy NN smart bonus NN Životná poisťovňa, a.s. uzatvorenej dňa 17.05.2006 zmluva 17.11.2020 5.107,87 eur
vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom súp. č. 163 zapísané na liste vlastníctva č. 8, k. ú. Kamienka, okres Stará Ľubovňa, parcely č. 59, 60 nadobudnuté dedením dňa 22.09.2019 zmluva 10.02.2022 814,58 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rozostavaný rodinný dom vytvorenie veci 01.03.2019 70.000,- eur
byt vrátane priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a na príslušenstve dedenie 22.09.2019 70.000,- eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 2.897,14 eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 1.542,86 eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 9.456,- eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 680,- eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 2.434,29 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 439,60 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 485,- eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 610,96 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 69,44 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 180,32 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 244,72 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 3.766,- eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 2.730,56 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 313,60 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 152,88 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 502,88 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 5,40 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 15,- eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory Slovenská sporiteľňa, a.s. zmluvy (sporenie+osobný účet) 16.09.2008 35.000,- eur
stavebné sporenie Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. zmluva 28.02.2012 5.173,- eur
doplnkové dôchodkové sporenie NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. zmluva 25.05.2015 2.652,- eur
starobné dôchodkové sporenie NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. zmluva 09.06.2015 8.227,- eur
vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (zastavaná plocha a nádvorie, záhrada zapísané na liste vlastníctva č. 501, k. ú. Kamienka, okres Stará Ľubovňa, parcely č. 539, 541 nadobudnuté dedením dňa 22.09.2019) zmluva 10.08.2020 2.666,66 eur
výplata plnenia z poistnej zmluvy NN smart bonus NN Životná poisťovňa, a.s. uzatvorenej dňa 17.05.2006 zmluva 17.11.2020 5.107,87 eur
vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom súp. č. 163 zapísané na liste vlastníctva č. 8, k. ú. Kamienka, okres Stará Ľubovňa, parcely č. 59, 60 nadobudnuté dedením dňa 22.09.2019 zmluva 10.02.2022 814,58 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rozostavaný rodinný dom vytvorenie veci 01.03.2019 60.000,- eur
byt vrátane priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a na príslušenstve dedenie 22.09.2019 70.000,- eur
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 22.09.2019 13.017,60 eur
záhrada dedenie 22.09.2019 6.182,40 eur
rodinný dom dedenie 22.09.2019 12.000,- eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 2.897,14 eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 1.542,86 eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 9.456,- eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 680,- eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 2.434,29 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 439,60 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 485,- eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 610,96 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 69,44 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 180,32 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 244,72 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 3.766,- eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 2.730,56 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 313,60 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 152,88 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 502,88 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 5,40 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 15,- eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory Slovenská sporiteľňa, a.s. zmluvy (sporenie+osobný účet) 16.09.2008 18.540,- eur
stavebné sporenie Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. zmluva 28.02.2012 5.165,- eur
doplnkové dôchodkové sporenie NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. zmluva 25.05.2015 2.256,- eur
starobné dôchodkové sporenie NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. zmluva 09.06.2015 4.327,- eur
vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (zastavaná plocha a nádvorie, záhrada zapísané na liste vlastníctva č. 501, k. ú. Kamienka, okres Stará Ľubovňa, parcely č. 539, 541 nadobudnuté dedením dňa 22.09.2019) zmluva 10.08.2020 2.666,66 eur
výplata plnenia z poistnej zmluvy NN smart bonus NN Životná poisťovňa, a.s. uzatvorenej dňa 17.05.2006 zmluva 17.11.2020 5.107,87 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rozostavaný rodinný dom vytvorenie veci 01.03.2019 60.000,- eur
byt vrátane priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a na príslušenstve dedenie 22.09.2019 70.000,- eur
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 22.09.2019 13.017,60 eur
záhrada dedenie 22.09.2019 6.182,40 eur
rodinný dom dedenie 22.09.2019 12.000,- eur
zastavaná plocha a nádvorie dedenie 22.09.2019 12.845,15 eur
záhrada dedenie 22.09.2019 17.106,85 eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 2.897,14 eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 1.542,86 eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 9.456,- eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 680,- eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 2.434,29 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 439,60 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 485,- eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 610,96 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 69,44 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 180,32 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 244,72 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 3.766,- eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 2.730,56 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 313,60 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 152,88 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 502,88 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 5,40 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 15,- eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory Slovenská sporiteľňa, a.s. 17.000,- eur zmluvy (sporenie+osobný účet) 16.09.2008
stavebné sporenie Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 5.100,- eur zmluva 28.02.2012
doplnkové dôchodkové sporenie NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 2.060,- eur zmluva 25.05.2015
starobné dôchodkové sporenie NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 2.500,- eur zmluva 09.06.2015
životné poistenie NN smart bonus NN Životná poisťovňa, a.s. 5.600,- eur zmluva 17.05.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rozostavaný rodinný dom vytvorenie veci 01.03.2019
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úspory Slovenská sporiteľňa, a.s. 11.000,- € zmluvy (sporenie+osobný účet) 16.09.2008
stavebné sporenie Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 5.100,- € zmluva 28.02.2012
doplnkové dôchodkové sporenie NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 1.600,- € zmluva 25.05.2015
životné poistenie NN smart bonus NN Životná poisťovňa, a.s. 5.500,- € zmluva 17.05.2006
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (63)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/105/11/2023 21.11.2023 1 Pv 142/22/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/106/11/2023 05.12.2023 1 Pv 142/22/4402 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/88/09/2023 29.09.2023 1 Pv 298/23/4402 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/83/09/2023 04.11.2023 1 Pv 489/22/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/84/09/2023 22.09.2023 1 Pv 37/22/4402 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/69/07/2023 18.07.2023 1 Pv 62/23/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/53/04/2023 28.04.2023 2 Pv 83/23/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/93/12/2022 21.12.2022 2 Pv 353/21/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/69/08/2022 10.08.2022 2 Pv 190/22/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/61/06/2022 22.06.2022 1 Pv 417/21/4402 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/60/06/2022 25.06.2022 2 Pv 178/18/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/49/04/2022 12.05.2022 1 Pv 528/21/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/37/03/2022 17.03.2022 1 Pv 335/19/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/77/10/2021 29.10.2021 1 Pv 22/20/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/64/09/2021 25.09.2021 1 Pv 297/20/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/47/06/2021 22.06.2021 2 Pv 450/19/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/42/04/2021 18.05.2021 2 Pv 426/19/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/34/04/2021 20.04.2021 1 Pv 47/21/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/26/02/2021 19.02.2021 2 Pv 444/20/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/133/12/2020 01.01.2021 1 Pv 447/20/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/128/11/2020 19.11.2020 2 Pv 135/20/4402 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/114/10/2020 02.03.2021 2 Pv 257/20/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/93/07/2020 10.09.2020 1 Pv 112/20/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/85/06/2020 19.06.2020 2 Pv 202/20/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/74/05/2020 30.05.2020 1 Pv 113/19/4402 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/67/04/2020 29.04.2020 1 Pv 578/19/4402 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/35/01/2020 23.01.2020 2 Pv 410/19/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/178/12/2019 18.01.2020 1 Pv 81/19/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/13/01/2024 19.01.2024 2 Pv 219/23/4402 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/14/01/2024 26.01.2024 2 Pv 460/23/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/31/03/2024 06.04.2024 1 Pv 526/23/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/46/05/2024 (pdf, 94 KB) 24.05.2024 1 Pv 60/24/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/31/03/2024 (pdf, 102 KB) 06.04.2024 1 Pv 526/23/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/14/01/2024 (pdf, 90 KB) 26.01.2024 2 Pv 460/23/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/13/01/2024 (pdf, 102 KB) 19.01.2024 2 Pv 219/23/4402 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/105/11/2023 (pdf, 139 KB) 21.11.2023 1 Pv 142/22/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/106/11/2023 (pdf, 136 KB) 05.12.2023 1 Pv 142/22/4402 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/88/09/2023 (pdf, 102 KB) 29.09.2023 1 Pv 298/23/4402 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/83/09/2023 (pdf, 118 KB) 04.11.2023 1 Pv 489/22/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/84/09/2023 (pdf, 97 KB) 22.09.2023 1 Pv 37/22/4402 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/69/07/2023 (pdf, 121 KB) 18.07.2023 1 Pv 62/23/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/53/04/2023 (pdf, 90 KB) 28.04.2023 2 Pv 83/23/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/93/12/2022 (pdf, 90 KB) 21.12.2022 2 Pv 353/21/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/69/08/2022 (pdf, 93 KB) 10.08.2022 2 Pv 190/22/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/61/06/2022 (pdf, 114 KB) 22.06.2022 1 Pv 417/21/4402 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/60/06/2022 (pdf, 89 KB) 25.06.2022 2 Pv 178/18/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/49/04/2022 (pdf, 90 KB) 12.05.2022 1 Pv 528/21/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/37/03/2022 (pdf, 93 KB) 17.03.2022 1 Pv 335/19/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/77/10/2021 (pdf, 90 KB) 29.10.2021 1 Pv 22/20/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/64/09/2021 (pdf, 88 KB) 25.09.2021 1 Pv 297/20/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/47/06/2021 (pdf, 89 KB) 22.06.2021 2 Pv 450/19/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/42/04/2021 (pdf, 90 KB) 18.05.2021 2 Pv 426/19/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/34/04/2021 (pdf, 90 KB) 20.04.2021 1 Pv 47/21/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/26/02/2021 (pdf, 89 KB) 19.02.2021 2 Pv 444/20/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/133/12/2020 (pdf, 89 KB) 01.01.2021 1 Pv 447/20/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/128/11/2020 (pdf, 111 KB) 19.11.2020 2 Pv 135/20/4402 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/114/10/2020 (pdf, 89 KB) 02.03.2021 2 Pv 257/20/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/93/07/2020 (pdf, 91 KB) 10.09.2020 1 Pv 112/20/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/85/06/2020 (pdf, 89 KB) 19.06.2020 2 Pv 202/20/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/74/05/2020 (pdf, 86 KB) 30.05.2020 1 Pv 113/19/4402 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/67/04/2020 (pdf, 97 KB) 29.04.2020 1 Pv 578/19/4402 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/35/01/2020 (pdf, 89 KB) 23.01.2020 2 Pv 410/19/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/178/12/2019 (pdf, 88 KB) 18.01.2020 1 Pv 81/19/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.